Πότε απαιτείται άδεια δόμησης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με τον Ν. 4056/12, άρθρο 1, πρόχειρα καταλύματα για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτούν άδεια δόμησης.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους τύπους ή πρότυπα κατασκευών, απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του προτύπου από Υ.ΔΟΜ.

Για τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτείται άδεια δόμησης.

...