Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ) είναι μια απλούστερη διαδικασία από την άδεια δόμησης, με λιγότερα δικαιολογητικά. Εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και απαιτεί Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και κάποιες φορές και σχέδια και σκαριφήματα. Παρόλα αυτά κατά περίπτωση μπορεί να γίνει εξίσου χρονοβόρα.

Οι 20150202_141013περιπτώσεις που εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία είναι η εξής (άρθρο 4, Ν.4067/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4178/2013):

 1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστονται ορίζονται.
 3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για την στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
 4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
 5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
 6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
 7. Η κατασκευή ανελκυστήρα (σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.4067/12 σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα κατά το χρόνο ανέγερσής τους στα οποία δεν προβλεπόταν αρχικά,έστω και κατά παρέκκλιση διατάξεων) που απαιτείται για την μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ-EN 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα».
 8. «Κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας».
 9. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 10. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφαλείας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
 11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
 12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.
 13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
 14. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ήεπισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
 15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
 16. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοικτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογέιων και ορόφων.
 17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφουε και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευσή του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
 18. Τοποθέτηση κεραιών.
 19. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
 20. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
 21. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
 22. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
 23. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
 24. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του π.δ. 24/31.5/1985 (Δ’ 270), με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή μία φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
 25. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν την στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξαρτήτος ιδιοκτησιών.
 26. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη.
 2. Τεχνική Έκθεση Μηχανικούς
 3. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή το τοπογραφικό διάγραμμα της άδειας ή το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία.
 4. Φωτογραφίες του ακινήτου.
 5. Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια.

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι:

 1. Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών που έχουν υπαχθεί σε κάποιο νόμο τακτοποίησης αυθαιρεσιών κατατίθεται η βεβαίσωση περαίωσης.
 2. Δήλωση συναίνεσης συνιδιοκτητών εφ’ όσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι οικοπέδου ή γηπέδου) ή κοινόχρηστα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρων οργανισμός, δώμα, στέγη κ.λ.π.)
 3. Για κτίρια και περιοχές που υπάγονται στις διατάξεις περί προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς, υποβάλλεται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
 4. Για περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί προστασίας Αρχαιοτήτων, υποβάλλεται έγκριση αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Ειδικά δικαιολογητικά:

Για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, κατατίθενται ειδικότερα δικαιολογητικά, που καθορίζονται από τις διατάξεις του ΦΕΚ 2605Β’/15-10-2013.