Πρόστιμα για τις παράνομες γεωτρήσεις σύμφωνα με τη νέα κανονιστική

Πρόστιpalio_pigadi.JPGμα για όσουν έχουν αμελήσει να καταγράψουν τη γεώτρηση ή πηγάδι τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), καθώς και όσους λειτουργούν τη γεώτρηση/πηγάδι χωρίς την απαραίτηση άδεια χρήσης νερού προβλέπει η νέα κανονιστική ΚΥΑ 146896/2014.

Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005,  η διάρκεια ισχύος της παρατείνεται είτε αυτή έχει λήξει είτε όχι, αυτοδίκαια στο (1) έτος μετά την Β’ Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών, δηλαδή το 2022.

Αν η υδροληψία δεν έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), όπως ορίζει η ΚΥΑ 145026/2014, τότε πρέπει να πληρωθεί πρόστιμο 100€ , στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όποιος μέχρι τις 30-4-2015 δεν καταθέσει αίτηση για την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού τιμωρείται με πρόστιμο 1.000 έως 2.000€.

Αν καταθέσει εκπρόθεσμα αίτημα ανανέωσης άδεια χρήσης νερού τότε τιμωρείται με πρόστιμο 500 έως 1.000€. Σε περίπτωση που υπόχρεοι για τα πρόστιμα είναι συγκύριοι του σημείου υδροληψίας, τότε ο καθένας από αυτούς ευθύνεται για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.

Δείτε δικαιολογητικά για την αδειοδότηση της υφιστάμενης υδροληψίας σας εδώ.

Αναδημοσίευση από geotrisi.net.