48ωρη ενημέρωση

Εργασίες με 48ωρη ενημέρωσηΣε αυτή την κατηγορία οικοδομικών εργασιών, δεν απαιτείται ούτε άδεια δόμησης ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ). Πρόκειται κυρίως για εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία με δελτία παροχής υπηρεσιών. Απαιτείται έγγραφη 48ωρη ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης (48 ώρες πριν), όπως και γνωστοποίηση στο αστυνομικό τμήμα. Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες (πχ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ) και αν πρόκειται για κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις κλπ) η συναίνεση των συνιδιοκτητών.

 1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, εκτός από την περίπτωση ανελκυστήρα, που συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες που απαιτούν ΕΕΜΚ.
 2. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 3. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή ορόφων.
 4. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
 5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
 6. Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 7. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
 8. Τοποθέτηση κλιματιστικών  και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), επέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 10. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Όταν για τις εργασίες της τελευταίας περίπτωσης απαιτούνται ικριώματα τότε απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή , δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου και έκδοση ΕΕΜΚ.

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωσης ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:

 1. Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικίνδυνων οικοδομών.
 2. Εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

Σύμφωνα με τον Ν. 4056/12, άρθρο 1, πρόχειρα καταλύματα για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτούν άδεια δόμησης.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους τύπου ή πρότυπα κατασκευών, απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του προτύπου από Υ.ΔΟΜ.

Για τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτείται άδεια δόμησης.

Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευή ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης, ΕΕΜΚ, 48ωρη ενημέρωση  για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευής επικόλλησης διακοσμητικών στοιχείων κλπ. (άρθρο 4 του ΝΟΚ, όπως τροποποίηθηκε με άρθρο 20 Ν.4258/14).