Επίβλεψη

Μετά την έκδοση της άδειας και την εκπόνηση της μελέτης αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της κατασκευής, έτσι ώστε το τεχνικό έργο να τελειώσει γρήγορα, σωστά, και με ασφάλεια.

Επιβλέπουμε την κατασκευή σε όλα τα στάδια, και στη συνέχεια εκπονούμε τη μελέτη εφαρμογής.